titel
"Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal"
"Het gevecht met de muze"
"De Noordstar. Jaargang 3"
"Het zanduur van den dood"
"Afvaart"
"Cryptogamen"
"Eurydice"
"Morendo"
"Sintels"
"Eenzame liedjes"
"Eerste oogst"
"Uit stilte en strijd"
"Zingende stemmen"
"Zwervers verzen"
"De Chineesche fluit"
"Volledige werken. Deel 1"
"Volledige werken. Deel 5"
"Volledige werken. Deel 13"
"Een lent van vaerzen"
"Echos weder-klanck"
"De Revisor. Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 2-3"
"De Revisor. Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 4-5"
"De Revisor. Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 6-7"
"Liederen"
"Mengelpoezy. Deel 2"
"Mengelpoezy. Deel 3"
"Servaaslegende"
"Bijdragen aan de 'Drentsche volksalmanak'"
"Sedigh leven, daghelycks broodt (1639)"
"Momus Annalen veur 1833 en XI"
"Wim Kuipers leest Kaoleries en Neel"
"Lust tot poëzie"
"Ferguut, of De Ridder met het Witte Schild"
"Ysengrimus"
"De gedichten van De Schoolmeester"
"Uitbreiding over honderd leerzaame zinnebeelden"
"Prijsverzen op de dood van Egmont"
"Maechden-plicht ofte ampt der ionkvrouwen, in eerbaer liefde, aen-ghewesen door sinne-beelden"
"Belgische Muzen-Almanak. Jaargang 1"
"Belgische Muzen-Almanak. Jaargang 2"
"Belgische Muzen-Almanak. Jaargang 3"
"Belgische Muzen-Almanak. Jaargang 5"
"Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 158"
"De Sint-Paulusrots"
"Gedichten"
"Nederlandsche gedichten"
"Mengelpoezy. Deel 1"
"Palfyn"
"Prys-gedichten, ter beantwoording der vraeg: 'Wat de schouwburg vermag op de beschaving der volkeren''"
"Liedjes en andere verzen"
"Dichtstukjes"
"Nieuwe gedichten 2012 Voor het eerst verschenen op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren"
"Delfschen Helicon ofte grooten Hollandschen nachtegael"
"Hulde aan Helmers. Lofdichten op Jan Fredrik Helmers (1767-1813)"
"Tirade. Jaargang 57 (nrs. 447-451)"
"Nieuw vermeerdert konincklijck lied-boeck, versien met verscheyden lof en triumphgesangen"
"Verzameld werk. Deel 1"
"Verzameld werk. Deel 2"
"Verzameld werk. Deel 3"
"Verzameld werk. Deel 4"
"Schriftuerlyke gesangen"
"Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd"
"De duinen gillen mee!"
"Ter nagedagtenisse van het godzalig afsterven van den veel eerwaarden, groten schriftgeleerden, en hoog geagten vader in Christo, Hero Sibersma Gerustelyk in den Heere ontslapen, op den 4den, en plegtelyk begraven op de 9den van Lentemaant 1728"
"Ik ben ik"
"Lof der geldsucht, ofte Vervolg der rym-oeffeningen"
"Geestelyke gesangen, opgemaekt door eenige godvruchtige sangers en sangeressen, en nu uyt verscheyde by een vergaderd"
"Uw schoot een schuwe scharlaken vlinder Haikoes en senrioes"
"Ontgraven graan Een Egyptische partita"
"De Middelnederlandse liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (omstreeks 1480)"
"Die bouc van seden. Een middelnederlandsch zedekundig leerdicht"
"De nachtegaal en het lijstertje"
"Wrake van Ragisel"
"Nieuw geestelijck lied-boecxken Gedicht van I.V. Medicijn"
"Nieuw liedt-boecxken, genaemt jeughts-vermaeck"
"Roman van Perchevael"
"Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. Deel 1"
"Poëziekrant. Jaargang 17"
"Leven van Sinte Lutgart"
"Veelderhande gheestelicke liedekens"
"Nynke Laverman zingt J.J. Slauerhoff (De Langste Dag, 10 december 2010)"
"LXVI bezondere zinnebeelden"
"Lusthof van Christelyke dank- en beedezangen"
"Stootkant of nieuwe-jaars-gift, aan de Amstelsche jonkheidt"
"Hans wou niet naar school toe gaan"
"Het huis van Adriaan"
"Dokter Levertraan"
"De zangvogeltjes. Deel 2"
"De zangvogeltjes. Deel 3"
"De zangvogeltjes. Deel 4"
"De zangvogeltjes. Deel 5"
"Als 't haantje kraait"
"Lente"
"'t Amsteldams Minne-Beeckie Op nieuws bestroomt. Met verscheyde minne-deuntjes, en nieuwe ghesangen"
"Lusthof des gemoets"
"De zangvogeltjes. Deel 1"
"Herfstbloempje, voor de lieve jeugd"
"Maastrichtse sonnetten"
"De zangvogeltjes. Deel 6"
"De zangvogeltjes. Deel 7"